Oprogramowanie PCEM dla Systemów Ciągłego Monitoringu Emisji

Pentol od ponad 20 lat dostarcza i serwisuje kompletne systemy ciągłego monitoringu emisji brytyjskiej firmy CODEL INTERNATIONAL. Jedna z cech wyróżniających ten system jest pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu - od analizatorów na obiekcie przez cyfrową magistralę danych po kompletne oprogramowanie do rejestracji, wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych. Od początku lat 90-tych oprogramowanie Codela było systematycznie aktualizowane i rozbudowywane zgodnie z rosnącymi wymaganiami użytkowników i możliwościami informatyki. Niemal od początku Pentol aktywnie uczestniczył w doskonaleniu oprogramowania, m.in. stworzył moduł generacji raportów zgodnie z polskimi przepisami, w końcu w roku 2010 stworzył własny pakiet oprogramowania 'PCEM' służący do obsługi Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji (AMS). O funkcjonalności i innych walorach tego pakietu mieli okazję przekonać się użytkownicy systemów AMS dostarczonych przez Pentol i opartych o analizatory produkcji CODEL.

Obecnie pakiet PCEM może współpracować z analizatorami każdego producenta i obsługiwać wszystkie powszechnie stosowane standardy transmisji danych (cyfrowe i analogowe) - jest pełnowartościową alternatywą dla wszystkich stosowanych w Polsce pakietów oprogramowania wspierających systemy ciągłego monitoringu emisji.

Oprogramowanie spełnia wymagania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej wynikające z przepisów i norm, a w szczególności:

 • Ustawa z 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska – tekst jednolity (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001; wraz z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215, poz. 1366 z 2008 roku)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291 z 2008 roku)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.04.2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz.558 z 2011 roku
 • Norma PN-EN14181;2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych.

Gromadzenie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się na przeznaczonym do tego celu serwerze pracującym w środowisku Windows. Oprogramowanie wykorzystuje serwer relacyjnych baz danych Microsoft SQL Server lub podobny. Zastosowanie dostępnych zaawansowanych technologii informatycznych pozwala na utrzymanie zgodności z obowiązującymi standardami w informatyce. Zastosowane rozwiązania są wynikiem wieloletnich doświadczeń naszych specjalistów w zakresie stosowania tego typu oprogramowania. Uwzględniają one także bogate doświadczenia naszych klientów wykorzystujących wcześniejsze wersje tego oprogramowania.

Pakiet PCEM przystosowany jest do obsługi AMS dla:

 • energetycznego spalania paliw w kotłach opalanych węglem, olejem czy gazem;
 • cementowni stosujących współspalanie odpadów;
 • spalarni odpadów;

Zadaniem pakietu PCEM jest:

 • wspomaganie operatorów procesu technologicznego w podejmowaniu optymalnych decyzji, aby emitowane zanieczyszczenia nie przekraczały dopuszczalnych wartości. Do tego służą różnego rodzaju diagramy graficzne prezentujące wyniki bieżące (rys 1) dla różnych średnich oraz przedziały wartości dopuszczalnych. Po przekroczeniu progu wartości dopuszczalnych inicjowany jest alarm informujący operatora o konieczności reakcji. Dla średnich dobowych, 48 godzinnych i miesięcznych prezentowane są także wartości prognozowane na koniec przedziału uśredniania;

wykres PCEM aktualne

Rys.1 Przykładowy ekran danych bieżących

 • wspomaganie służb ochrony środowiska i służb nadzorujących proces technologiczny w analizowaniu historycznych zapisów wielkości emisji oraz towarzyszących im zdarzeń. W tym celu oprogramowane daje możliwość prezentowania danych historycznych (rys 2) za dowolny okres w przeszłości i dla wybranych parametrów (jednostki, uśrednianie itp.);

wykres PCEM historia

Rys.2 Przykładowy ekran danych historycznych (trendu wielkości mierzonych)

 • generowanie różnego rodzaju raportów zarówno rozliczeniowych dotyczących wyemitowanych zanieczyszczeń jak i jakościowych prezentujących ocenę pracy urządzeń pomiarowych. Raporty te generowane są dla wybranych przedziałów czasowych. Można je zapisywać w wielu formatach wykorzystywanych w oprogramowaniach biurowych.

W przypadku zastosowania pakietu PCEM do współpracy z przyrządami firmy Codel, oprogramowanie dodatkowo zawiera bogate narzędzia diagnostyczne, które pozwalają na zdalną obsługę, diagnostykę (rys 3) i konfigurację tych przyrządów a także na zdalny nadzór nad poprawnością działania całego systemu.

wykres PCEM diagnostyka

Rys.3 Przykładowy ekran diagnostyki

Dane zgromadzone na serwerze są dostępne dla autoryzowanych użytkowników sieciowych w trybie zgodnym z przydzielonymi im uprawnieniami. Dane w sieci są prezentowane przy pomocy programów pCEMview i pCEMreport.


Materiały informacyjne

Karty katalogowe w języku polskim:

7062kB OPROGRAMOWANIE SmartCEM

Karty katalogowe w języku angielskim:

3354kB OPROGRAMOWANIESmartCEM

Powrót do strony Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji